Lamun urang nelepon, kabeneran anu nampana lain jalma anu rék dituju, urang kudu

Lamun urang nelepon, kabeneran anu nampana lain jalma anu rék dituju, urang kudu …

a) Ménta idin ka jalma nu nampa telepon yén urang rék nyarita jeung jalma anu rék dituju

b) Nitah éta jalma sangkan ngageroan atawa néangan jalma anu rék diajak nyarita

c) Nanyakeun naha lain jalma anu rék dituju anu nampa teleponna.

d) Gancang nutupkeun telepon sabab lain jalma éta anu rék diajak nyarita

Jawaban: A

Leave a Reply

Your email address will not be published.