Naon maksudna fungsi ekspresi dina pupujian teh

Naon maksudna fungsi ekspresi dina pupujian teh……..

a) Pikeun ngebrehkeun kereteg ati anu ngarangna

b) Pikeun mere pangajaran atawa mepelingan ka balarea

c) Pikeun ngebrehkeun pangalaman

d) Pikeun sisindiran

Jawaban: A

Leave a Reply

Your email address will not be published.